Tuis Artikels/Preke Gebeurtenise Skakels Advertensies My Eie Bladsy Administrasie
439 besoekers vandag, 471 bladsye vertoon
Welkom ! Login
GEBED 01: DIE TROON VAN GENADE deur Pastoor Michael van Blerk
 
Heb 4:14-16 AOV Terwyl ons dan 'n groot Hopriester het wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vashou. 15 Want ons het nie 'n hopriester wat nie met ons swakhede medelye kan h nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde. 16 Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.
Heb 4:14-16 GNB Let us, then, hold firmly to the faith we profess. For we have a great High Priest who has gone into the very presence of God---Jesus, the Son of God. 15 Our High Priest is not one who cannot feel sympathy for our weaknesses. On the contrary, we have a High Priest who was tempted in every way that we are, but did not sin. 16 Let us have confidence, then, and approach God's throne, where there is grace. There we will receive mercy and find grace to help us just when we need it.


A. EK HET GEREGTIGHEID NODIG OM BY DIE TROON TE KOM
Ons kan net ingaan deur die bloed van Jesus
We can only enter through the blood of Jesus

Heb 10:19 AOV Terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus
Daar is geen ander manier om in te gaan in die troonkamer nie. Jy kan nie deur verdienste, of harde werk, of n goeie lewe ingaan nie. Net deur die bloed van Jesus.

Die bloed van Jesus maak ons regverdig
The blood of Jesus makes us righteous

Rom 5:8-9 AOV maar God bewys sy liefde tot ons daarin dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. 9 Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur Hom gered word van die toorn.

2 Kor 5:21 AOV Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.
2 Cor 5:21 MKJV For He has made Him who knew no sin, to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him.

Ons geregtigheid (ons regstand in Christus) kom deur die prys wat Jesus betaal het aan die kruis. Ons is nie regverdig nie. Jesus is regverdig. Deur Jesus kan ons in die Teenwoordigheid van God die Vader inkom.

Geregtigheid is ontvang deur genade
Righteousness is received through grace

Rom 3:21-24 AOV Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig, 22 die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie; 23 want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, 24 en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is.
Rom 3:24 MKJV being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus;

Ons geregtigheid is nie iets wat ons kan verdien nie. Daar is baie wat dink dat as hulle genoeg bid en Bybel lees, is hulle regverdig. Geregtigheid is ontvang deur die goedheid van God alleen.

Geregtigheid ontvang deur geloof
Righteousness received by faith

Rom 4:3-5 AOV Want wat s die Skrif? Abraham het in God geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken. 4 Maar aan hom wat werk, word die loon nie na guns toegereken nie, maar na verdienste; 5 aan hom egter wat nie werk nie, maar glo in Hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken.

Fil 3:8-9 AOV Ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, ter wille van wie ek alles prysgegee het en as drek beskou, om Christus as wins te verkry 9 en in Hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met di wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof;
Phil 3:9 GNB I no longer have a righteousness of my own, the kind that is gained by obeying the Law. I now have the righteousness that is given through faith in Christ, the righteousness that comes from God and is based on faith.


As ek die hele wet onderhou, en goed leef en goeie werke doen, sal ek nie regverdig wees nie. Geregtigheid kom alleen wanneer ek my geloof plaas in die bloed van Jesus. Dit is deur wat Jesus aan die kruis gedoen het wat ek geregtigheid ontvang. Al wat ek moet doen is om my geloof te plaas in Jesus Christus.

Daarom kan ons geregtigheid opsom in die volgende sin:
We are righteous in the blood of Jesus through the grace of God by our faith in Christ
Ons is regverdig in die bloed van Jesus deur God se genade deur ons geloof in Christus


Ek plaas my geloof in Jesus Christus sy bloed en die kruis
Deur God se genade ontvang ek geregtigheid.
Geregtigheid is dan soos n kleed wat my toemaak met Jesus Christus. God sien Sy seun raak en ek kan so ingaan in Sy troonkamer.
Rom 13:14 AOV Maar beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie.
Ef 4:24 AOV en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid.


B. GAAN DIE TROONKAMER BINNE
Gaan met vrymoedigheid na troon.
Enter with boldness the throne

Niemand kan met vrymoedigheid na die troon toe gaan sonder geloof in Jesus Christus dat jy regverdig is deur die bloed van die Lam nie.

Troon is in troonkamer. Die troonkamer is in die Alleheiligste. Sonde kan nie daar ingaan nie. Omdat ek regverdig gemaak is deur Jesus Christus, kan ek nou met vrymoedigheid ingaan.

Daar is baie Christene wat nog nooit in die troonkamer was nie. Hulle het n ver-afstand verhouding met God. Hulle bid en hulle lees die Woord, maar hulle kom nooit in aanraking met God op n persoonlike basis nie. Dit voel asof hulle met Hom praat oor n telefoon. Hy bly ver voel. Skuldgevoelens en onvrymoedigheid hou mense weg van n intieme verhouding met God. Dit is nie nodig nie. As ek verstaan dat Jesus het die pad oopgemaak vir my deurdat Hy my regverdig gemaak het, sal ek weet dat ek met vrymoedigheid kan inbeweeg tot in die troonkamer en aangesig tot aangesig met GOD ontmoet.

DIE REDE OM IN TE GAAN TOT BY DIE TROON VAN GENADE:
Om te ontvang genade en barmhartigheid (mercy)
To receive grace and mercy

Definisie van genade en barmhartigheid
Genade - Om te ontvang wat ek nie verdien nie
Grace - to receive what I do not deserve
Barmhartigheid - Om nie te ontvang wat ek verdien
Mercy - not to receive what I deserve

EK ONTVANG GENADE:
Om opgebou te word
To be built up

Hand 20:32 AOV En nou, broeders, dra ek julle op aan God en aan die woord van sy genade, wat magtig is om julle op te bou en julle 'n erfdeel te gee onder al die geheiligdes.

Sodat die krag van God in my kan woon
So that the power of God can live in me

2 Kor 12:9 AOV En Hy het vir my ges: My genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon.
2 Cor 12:9 MKJV And He said to me, My grace is sufficient for you, for My power is made perfect in weakness. Most gladly therefore I will rather glory in my weaknesses, that the power of Christ may overshadow me.


Sodat ek sterk kan wees
So that I can be strong

2 Tim 2:1 AOV Jy dan, my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is;
2 Tim 2:1 MKJV Therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus.


Om genadegawes te ontvang
To receive gifts of grace

Rom 12:6 AOV En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is:
Rom 12:6 MKJV Then having gifts differing according to the grace that is given to us,


Om met genadegawes te bedien
To serve others with the gifts

1 Pet 4:10 AOV Namate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God.

Om geestelik te bou in die Koninkryk
To build in the Kingdom

1 Kor 3:10 AOV Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gel, en 'n ander bou daarop; maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou.

Om te arbei vir God
To labour for God

1 Kor 15:10 AOV Maar deur die genade van God is ek wat ek is, en sy genade aan my was nie tevergeefs nie; maar ek het oorvloediger gearbei as hulle almal; nogtans nie ek nie, maar die genade van God wat met my is.
1 Cor 15:10 MKJV But by the grace of God I am what I am, and His grace which was toward me has not been without fruit, but I labored more abundantly than all of them; yet not I, but the grace of God with me.


Om oorvloedig te wees in goeie werke
To abound in good works

2 Kor 9:8 AOV En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan h en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk.
2 Cor 9:8 MKJV And God is able to make all grace abound toward you, that in everything, always having all self-sufficiency, you may abound to every good work;


Sodat ek onregverdige lyding kan verdra
So that I can endure wrongful suffering

1 Pet 2:19-20 AOV Want dit is genade as iemand, ter wille van die gewete voor God, leed verdra deur onregverdig te ly. 20 Want watter roem is daar as julle verdra wanneer julle sonde doen en geslaan word? Maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly--dit is genade by God.
1 Pet 2:19-20 MKJV For this is a grace, if for conscience toward God anyone endures grief, suffering wrongfully. 20 For what glory is it if you patiently endure while sinning and being buffeted? But if you suffer while doing good, and patiently endure, this is a grace from God.


Sodat ek genade kan gee
So that I can give grace

Ef 4:29 AOV Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor.
Eph 4:29 MKJV Let not any filthy word go out of your mouth, but if any is good to building up in respect of need, that it may give grace to the ones hearing.


EK ONTVANG BARMHARTIGHEID:
Sodat ek barmhartig kan wees
So that I can be merciful

Jak 2:13 AOV Want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie; en die barmhartigheid roem teen die oordeel.
Jam 2:13 GNB For God will not show mercy when he judges the person who has not been merciful; but mercy triumphs over judgment.

Matt 18:32-35 AOV Daarop roep sy heer hom en s vir hom: Jou slegte dienskneg, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld, omdat jy my gesmeek het; 33 moes jy nie jou mededienskneg ook barmhartig wees soos ek jou ook barmhartig gewees het nie? 34 En sy heer het hom in toorn oorgegee aan die pynigers totdat hy sou betaal het alles wat hy hom skuldig was. 35 So sal ook my hemelse Vader aan julle doen as julle nie elkeen sy broeder van harte sy oortredinge vergewe nie.


Sodat ek God se wysheid kan ontvang
So that I can receive Gods wisdom

Jak 3:17-18 AOV Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredeliewend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. 18 En die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak.
Jam 3:17-18 MKJV But the wisdom that is from above is first truly pure, then peaceable, gentle, easy to be entreated, full of mercy and good fruits, without partiality and without hypocrisy. 18 And the fruit of righteousness is sown in peace by those who make peace.


GOD SE GENADE IS NIE GOEDKOOP NIE. DIT HET SY SEUN SE LEWE GEKOS! ONS KAN DIT NIE GOEDKOOP HANTEER NIE.

 
 Tuis   Artikles/Preke   Gebeurtenise   Skakels   Advertensies   My Eie Bladsy   Administrasie 

Webwerf (C) 2005 deur Kainos Aanbiddingsentrum