Tuis Artikels/Preke Gebeurtenise Skakels Advertensies My Eie Bladsy Administrasie
195 besoekers vandag, 277 bladsye vertoon
Welkom ! Login
SAAI EN MAAI deur Pastoor Michael
 
ILL: Jogging in a jug, pille om maer te word, masjiene om jou spiere te bou ens..
People want to enjoy the benefits without paying the price.
Geld LOTTO - Krion
Dis die drang om ryk te word sonder dat jy werk daarvoor
Daarom is dit dat: erfgeld is swerfgeld
Jy moet saai om te kan maai!

Gal 6:7-9 AOV Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. 8 Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai; maar hy wat in die Gees saai, sal uit die Gees die ewige lewe maai. 9 En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie.

ALLES IS GESKEP MET SAAD
Gen 1:11-12 AOV En God het ges: Laat die aarde voortbring grasspruitjies, plante wat saad gee en bome wat, volgens hulle soorte, vrugte dra, waarin hulle saad is, op die aarde. En dit was so. Die aarde het voortgebring grasspruitjies, plante wat saad gee volgens hulle soorte en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was.

DAAR IS VERSKILLENDE SOORTE SAAD
Laat ek begin by die een wat baie mense kwaad maak. John Maxwell s dat die enigste mense wat kwaad word as jy oor geld praat in die kerk, is diegene wat nie gee nie.
a) Finansies

2 Kor 9:5-11 Ek het dit dus noodsaaklik geag om die broeders te versoek om vooruit te gaan na julle toe en julle vroer aangekondigde dankoffer vooraf in orde te bring, sodat dit gereed kan wees as 'n dankoffer en nie as iets wat afgepers is nie. 6 Maar dink daaraan: Wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai; en wie volop saai, sal ook volop maai. 7 Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het 'n blymoedige gewer lief. 8 En God het mag om alle genade oorvloedig oor julle te laat wees, sodat julle altyd in alle opsigte volop kan h en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. 9 Soos geskrywe is: Hy het uitgestrooi, hy het aan die armes gegee, sy geregtigheid bly tot in ewigheid. 10 En mag Hy wat saad verskaf aan die saaier, ook brood verskaf om te eet en julle saad vermeerder en die vrug van julle geregtigheid laat toeneem, 11 sodat julle in alles ryk kan word tot alle milddadigheid, wat danksegging aan God deur ons bewerk.

b) Woord van God

In die gelykenis van die saaier -
Luk 8:11 Dit is dan die gelykenis: Die saad is die woord van God.

Jes 55:10-11 AOV Want soos die ren en die sneeu van die hemel neerdaal en daarheen nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en brood aan die eter; 11 so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Ek dit stuur.


c) Jou Woorde

Spr 18:21 Dood en lewe is in die mag van die tong; en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet.

d) Vlees saad

Gal 6:8 Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai; maar hy wat in die Gees saai, sal uit die Gees die ewige lewe maai.

Job 4:8 Volgens ek gesien het: Die wat onreg ploeg en moeite saai, di maai dit.

Spr 22:8 Wie onreg saai, sal onheil maai; en die stok van sy grimmigheid sal verdwyn.

Jak 1:13-15 Laat niemand, as hy in versoeking kom, s: Ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek Hy niemand nie. 14 Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. 15 Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde; en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort.

Gal 5:19-22 En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid; 20 afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap; 21 afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf s, soos ek al vroer ges het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal berwe nie.


e) Gees saad

Gal 5:22 Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.

Jy kan nie vrug namaak nie. Dit word gekweek nadat saad gesaai is. Volgens die saad, sal die vrug wees.

Fil 4:8 Verder, broeders, alles wat waar is, alles wat eerbaar is, alles wat regverdig is, alles wat rein is, alles wat lieflik is, alles wat loflik is--watter deug en watter lof daar ook mag wees, bedink dit.

f) Vrede

Sag 8:12 Want die saad van vrede, die wingerdstok, sal sy vrug gee, en die aarde sy opbrings lewer, en die hemel sal sy dou skenk; en die oorblyfsel van hierdie volk sal Ek al hierdie dinge laat berwe.

g) Vergifnis

Mat 6:12-15 AOV en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe; 13 en lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die Bose. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. 14 Want as julle die mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. 15 Maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie.

WAT JY SAAI BEPAAL WAT JY MAAI
Some time ago "Readers Digest" told the story about a company who mailed out some special advertising business post cards with a mustard seed glued to it with the following caption that went something like this: "If you have faith as small as this mustard seed in our (particular product), you are guaranteed to get excellent results and be totally satisfied." -- Signed, The Management
A few months later one recipient of this promotional piece wrote back to the company and said, "You will be very interested to know that I planted the mustard you sent on your advertising card and it has grown into a very healthy bush producing wonderful tomatoes!"

Gal 6:7 AOV Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai.
Gal 6:7 GNB Do not deceive yourselves; no one makes a fool of God. You will reap exactly what you plant.
Gal 6:7 TLB Dont be misled; remember that you cant ignore God and get away with it: a man will always reap just the kind of crop he sows!


WAAR JY SAAI BEPAAL WAAR JY MAAI
 • Kies die grond waarin jy saai
  You dont sow into poor people, you give to them. They eat your seed and it will end in the toilet.
  Luk 3:11 AOV En hy antwoord en s vir hulle: Wie twee kledingstukke het, moet meedeel aan hom wat nie het nie; en wie voedsel het, moet dieselfde doen.

 • Die opbrengs sal wees op die grond waar jy gesaai het.
  Joh 4:36-37 AOV En hy wat maai, ontvang loon en vergader vrug vir die ewige lewe, sodat die saaier en die maaier saam bly kan wees. 37 Want hierin is die woord waar: Dit is een wat saai, en n ander wat maai.

 • Saai in die regte grond.
  Saai in jou gesin huwelik, kinders, ouers ens.
  Saai in jou gemeente
  Saai in jou gemeenskap
  Saai in jou land
  Saai in die nasies

  HOEVEEL JY SAAI BEPAAL HOEVEEL JY MAAI
  2 Kor 9:6 AOV Maar dink daaraan: Wie spaarsaamlik saai, sal ook spaarsaamlik maai; en wie volop saai, sal ook volop maai.

  Luk 6:38 AOV Gee, en aan julle sal gegee word. n Goeie maat wat ingedruk en geskud en oorlopend is, sal hulle in jul skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word.


  ONKRUIDDODER
  Daar is vlees saad wat ons gesaai het en die oes gaan kom as ons nie iets doen. Die enigste ding om te doen is om onkruiddoder te gebruik om die saad te vernietig. Die enigste onkruiddoder vir vlees saad is die bloed van Jesus.
  Jes 53:5 AOV Maar Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is Hy verbrysel; die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op Hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom.
  Isa 53:5 GW He was wounded for our rebellious acts. He was crushed for our sins. He was punished so that we could have peace, and we received healing from his wounds.

  Heb 9:14 AOV hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat Homself deur die ewige Gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien.


  OPSOMMING
  Hos 10:12 Saai vir julle volgens die eis van geregtigheid, maai in ooreenstemming met die liefde; braak vir julle 'n braakland, want dit is tyd om die HERE te soek, totdat Hy kom en geregtigheid oor julle laat ren.
  Hosea 10:12 Sow righteousness, reap love. It's time to till the ready earth, it's time to dig in with GOD, Until he arrives with righteousness ripe for harvest. (MSG)
   
 •  Tuis   Artikles/Preke   Gebeurtenise   Skakels   Advertensies   My Eie Bladsy   Administrasie 

  Webwerf (C) 2005 deur Kainos Aanbiddingsentrum